-->

புதன், 1 ஜூன், 2011

KD சகோதரர்கள்


தமிழகத் தேர்தலுக்கு முன் 10 ஏப்ரல் 2011 அன்று சவுக்கு எழுதிய இந்தப் பதிப்பை உங்களுடன் இந்த சமயத்தில் பகிர்ந்துகொள்ள விரும்புகிறேன்... நேரமின்மை காரணமாக எழுத்துப்பிழைகளை நீக்க இயலவில்லை, மன்னிக்கவும். 

நன்றி: சவுக்கு

கருணாநிதி எத்தைன ெபரிய தீய சக்தி என்பைத நீங்கள் அறிவர்ீ கள். ஆனால் கருணாநிதிைய விட மிகப் ெபரிய தீயசக்தி ஒன்று இருக்கிறது. அது எதுெவன்றால், ேகடி சேகாதரர்கள் என்று அைழக்கப் படும் கலாநிதி மற்றும் தயாநிதி சேகாதரர்கள். இவர்கள் எப்படி கருணாநிதிைய விட மிகப் ெபரிய தீய சக்தியாக ஆக முடியும் என்றால் காரணம் இருக்கிறது.

தன்னால் வளர்ந்து சாம்ராஜ்யத்ைத கட்டியவர்கள், தன் ெசாந்த மகைன ரவுடி என்று ெதாைலக்காட்சியில் ெசய்தி ேபாட்டைத மறக்கக் கூடிய அளவுக்கு கருணாநிதி என்ன ெபருந்தன்ைம பைடத்தவரா ?

நிச்சயமாக இல்ைல. ேகடி சேகாதரர்கைளப் பார்த்து கருணாநிதி பயந்தார் என்பதுதான் உண்ைம. ேகடி சேகாதரர்கேளாடு பிணக்கு ஏற்பட்டவுடன், தயாநிதி மாறைன மந்திரி பதவிைய விட்டு ராஜினாமா ெசய்ய உத்தரவிட, கட்சியின் ெசயற்குழுைவ கூட்டி முடிெவடுத்த கருணாநிதி, குடும்பம் ஒன்று ேசர்ைகயில் வசதியாக ெசயற்குழுைவ

கூட்ட மறந்து விட்டார். “இதயம் இனித்தது, கண்கள் பனித்தன” என்று ஒற்ைற வார்த்ைதயில் முடித்து விட்டார்.

ஸ்ெபக்ட்ரம் ஊழல் என்று எழுந்த ேகள்விக்கு, “அது முடிந்து ேபான விவகாரம்“ என்று முற்றுப் புள்ளி ைவத்தார்.


கருணாநிதி, இந்தத் ேதர்தல் முடிந்தவுடன் தளர்ந்து ேபாய் விடுவார். அவருக்கு பாராட்டு விழா நடத்தி, காக்காய் பிடிக்கும் ஜால்ராக் கூட்டங்கள் அவைர விட்டு விலகிப் ேபாய் விடும். கருணாநிதியின் கண்ணுக்கு கண்ணாக, உயிருக்கு உயிராக இருந்து ஜாபர் ேசட், ஏற்கனேவ அதிகாரம் இழந்து நிற்கிறார். ஆைகயால், ேதர்தலுக்குப் பின், கருணாநிதி தமிழக

மக்களுக்கு ெபரிய ஆபத்தாக இருக்கப் ேபாவதில்ைல. ஆனால், ேகடி சேகாதரர்கள் ?

திமுக ெதாண்டர்களின் உைழப்பால் பிடித்த ஆட்சி அதிகாரத்ைத பயன்படுத்தி, பகாசுர வளர்ச்சி கண்டவர்கள்.

யார் இந்த கலாநிதி மாறன். ெசன்ைன டான்பாஸ்ேகா பள்ளியில் பள்ளிப் படிப்ைப முடித்து விட்டு, லேயாலா கல்லூரியில் பட்டப் படிப்புக்கு பிறகு, அேமரிக்காவில் எம்பிஏ படித்தவர். எம்பிஏ படித்து விட்டு, இந்தியா திரும்புகிறார். சில காலம், குங்குமம் இதழில் பணியாற்றுகிறார்.


இந்தியா டுேட நிறுவனம், அப்ேபாது வடிீ ேயா ேமகசின் என்ற புதிய உத்திைய கண்டு பிடித்து, ந்யூஸ் ட்ராக் என்ற வடிீ ேயா பத்திரிக்ைகைய ெதாடங்கியது.

இைதப் பார்த்து, தமிழிலும் இது ேபால் ெதாடங்க ேவண்டுெமன திட்டமிட்டார் தயாநிதி மாறன். அதன் படி, முதன்

முதலில் 1990ல் ெதாடங்கப் பட்டதுதான் “பூமாைல“. இந்த பூமாைல மாதமிருமுைற வரும் வடிீ ேயா ேகசட். இதில் தற்ேபாது, இந்த வார உலகம் என்று ெதாைலக்காட்சிகளில் நிகழ்ச்சிகள் வருகிறதல்லவா ? அைதப் ேபாலேவ, ெதாடங்கபபட்டது.

ஆனால், இந்த பூமாைலக்குப் பின்னால், கருணாநிதியின் பின்புலம் ெசயல்பட்டது. இந்தியா டுேடவின் ந்யூஸ் ட்ராக் ேபால, சந்தாதாரர்கள் இல்லாததால், தமிழகத்தில் உள்ள அத்தைன வடிீ ேயா கைடகளும், மிரட்டப் பட்டன. மாதந்ேதாறும், பூமாைல ேகசட்டுகள் ஒவ்ெவாரு கைடயும் 10 வாங்க ேவண்டும் என்று கட்டாயப் படுத்தப் பட்டன. தவறும் கைடகள் மீது, நீலப் படம் ைவத்திருந்த வழக்கு பாய்ந்தது. (அப்ேபாவும் ேபாலீஸ் இப்படித்தான்). இைத ைவத்து மிரட்டி, மிரட்டி பூமாைல வடிீ ேயா ேகசட்ைட ஓட்டினார்கள்.

அதன் பிறகு தாராளமய ெபாருளாதாரக் ெகாள்ைக வந்த பிறகு, சன்டிவி ெதாடங்கப் படுகிறது. 1993ம் ஆண்டு சன் டிவி ெதாடங்கப் படுகிறது. இந்த சன் டிவி ெதாடங்கப் பட்டதற்கு பின்னணியில் ஒரு சுைவயான கைத இருக்கிறது.

இப்ேபாது ேபால, அப்ேபாெதல்லாம், ட்ரான்ஸ்பாண்டர்கள் குைறந்த விைலயில் கிைடக்காது. இப்ேபாது ஒரு ேகாடி ரூபாய் முதலீட்டில் ஒரு டிவி ேசனல் ெதாடங்கி விடலாம். அத்தைன மலிவாகி விட்டது. உடேன, ஆண்டிமுத்து ராசா நிைனத்திருந்தால், ஒரு லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரம் ேகாடி ேசனல்கைள ெதாடங்கியிருக்கலாேம என்று

ேயாசிக்காதீர்கள். 1993ல் ெசன்ைனயில் ப்ரூேன சுல்தானின் உறவினர் ஒருவர் இருந்தார். அவருக்கு ெசாந்தமான

ட்ரான்ஸ்பாண்டர் ஒன்று இருந்தது. அவேராடு நட்பு ஏற்படுத்தி, அந்த ட்ரான்ஸ்பாண்டைர இலவசமாக ெபறுகிறார் கலாநிதி மாறன். இப்படித் தான் சன்டிவி ெதாடங்கப் பட்டது.

சன்டிவி ெதாடங்கிய உடேனேய பிரபலமாக ஆனதன் காரணம், அப்ேபாது ேவறு டிவி ேசனல்கள் இல்ைல என்றாலும்

கூட, தரமான நிகழ்ச்சிகைள வழங்கியது ஒரு முக்கிய காரணம் என்பைத மறுக்க முடியாது. எத்தைன ேகாடி ெகாட்டிக் ெகாடுத்தாலும், ேசனலின் நம்பகத்தன்ைமைய ேபாக்கும் வைகயில் எந்த நிகழ்ச்சிையயும் ஒளிபரப்ப மாட்ேடன் என்பதில், கலாநிதி பிடிவாதமாக இருந்தார். மற்ற ேசனல்களில் வருவது ேபால், சன் டிவியில், ெடலி ஷாப்பிங்ேகா, சுவிேசஷக் கூட்டங்கேளா, ேபாலி மருத்துவர்களின் ேநரடி நிகழ்ச்சிேயா இடம் ெபறாது. ஏெனனில், இது ேபான்ற நிகழ்ச்சிகள் ஒரு முைற வந்தால் கூட, ேசனலின் நம்பகத்தன்ைம ேபாய் விடும் என்று கலாநிதி நம்பினார்.

இது 1993 முதல் 1996 வைர தான். 1991 முதல் 1996 வரியிலான ெஜயலலிதாவின் ஆட்சி, அராஜகம் மற்றும் ஊழலின் ெமாத்த உருவமாக இருந்ததால், மாற்று ஊடகத்தில் வரும் ெசய்திகளுக்கு மக்கள் ஏங்கினார்கள். இந்த ஏக்கத்ைதப் பயன்படுத்தி, அன்ைறய எதிர்க்கட்சி ேவைலைய சன்டிவி குழுமத்தினர் நன்றாகேவ ெசய்தனர். தூர்தர்ஷன் ெசய்திகளுக்கு ேவறு மாற்ேற இல்ைல என்பதால், மக்களும், இைத ரசிக்கேவ ெசய்தார்கள்.

இப்ேபாது ெஜயா டிவியில் இருக்கும், ரபி ெபர்னார்ட் அப்ேபாது சன்டிவியில் இருந்தார். ெஜயலலிதா அரசாங்கத்தில்,

பத்திரிக்ைகயாளர்களுக்கு ெசய்திகளுக்கு குைறேய இல்ைல. தினம் தினமும் ெசய்திகள் புதிது புதிதாக வந்து ெகாண்ேட இருக்கும். அப்ேபாது ெஜயலலிதாவின் அதிமுகவிலிருந்து, தினந்ேதாறும் ஒருவர் விலகி, ெஜயலலிதாவின் ஊழல்கைளப் பற்றியும், சசிகலா குடும்பத்தினரின் ஆதிக்கத்ைதப் பற்றியும் ெசய்திகைள ெவளியிட்டுக் ெகாண்ேட இருப்பார்கள். இவ்வாறு விலகி வந்தவர்கைள ைவத்து ரபி ெபர்னார்ட் நடத்திய ேநருக்கு ேநர் நிகழ்ச்சி அப்ேபாது
அவ்வளவு பிரபலம்.


1995 ெசப்டம்பர் 7 அன்று ெஜயலலிதாவின் விருப்பத்திற்குறிய வளர்ப்பு மகனாக இருந்த சுதாகரனின் திருமணம் ெவகு விமர்ைசயாக இருந்தது. அப்ேபாது சன் டிவி வழங்கிய ெசய்திகள், மக்கள் மனதில் அப்படி ஒரு இடம் பிடித்தது.

வளர்ப்பு மகன் திருமணத்திற்காக ட்ரான்ஸ்பார்மர்களிடமிருந்து மின்சாரம் திருடியது, அதிகாரிகைள மிரட்டியது, ேபான்ற அத்தைன விஷயங்கைளயும் படம் பிடித்துக் காட்டியது. இன்ைறய தைலமுைறயினர் முன்னூறு ேசனல்கேளாடு பிறந்ததால், அந்தச் ெசய்திகள் அப்படி சிறப்பாகத் ேதான்றாவிட்டாலும், அப்ேபாது தூர்தர்ஷன் ெசய்திகைளப் பார்த்துப் பார்த்து சலித்துப் ேபாயிருந்த கண்களுக்கு, சன் டிவியின் ெசய்திகள் புத்துணர்ைவ தந்தது. வளர்ப்பு மகள் திருமணத்தின் ேபாது, அந்த மணமகன் வரேவற்பு ஊர்வலத்தில், பட்டாைடயுடன், ெஜயலலிதாவும், சசிகலாவும், உடல் முழுக்க நைக

ெஜாலிக்க நடந்து வந்தைதயும், ஏடிஎம் மிஷின்களுக்கு பணம் எடுத்து வரும் வண்டியில் பாதுகாப்புக்காக வரும் துப்பாக்கி ஏந்திய காவலர் ேபால, அவர்களுக்குப் பாதுகாப்பாக, துப்பாக்கிேயாடு, அப்ேபாது நடந்து வந்த வால்டர் ேதவாரமும் நடந்து வந்த கண்ெகாள்ளா காட்சிைய மலர் மருத்துவமைன மாடியிலிருந்து சன்டிவியின் ேகமரா ேமன் கண்ணன் என்பவர், படெமடுத்தார்.

இப்ேபாது எல்ைலப் பாதுகாப்புப் பைட டிஜிபியாக உள்ள விஜயகுமார், அப்ேபாது ெஜயலலிதாவின் பாதுகாப்புக்காகேவ எஸ்எஸ்ஜி என்ற பைடைய உருவாக்கினார். அந்தப் பைடையச் ேசர்ந்தவர்கள், மலர் மருத்துவமைனயின் மாடியிலிருந்து படெமடுத்த கண்ணைன ெஜயலலிதாவின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாக இருந்ததாக ைகது ெசய்தனர்.

இந்த ைகது சன்டிவியின் பரபரப்ைப ெபருமளவில் அதிகரித்தது. இந்தக் ைகைத ெபரிய ெசய்தியாக்கிய சன் டிவி, இது ெதாடர்பாக ஜனாதிபதி சங்கர் தயாள் சர்மா, அப்ேபாைதய உள்துைற அைமச்சர் எஸ்.பி.சவாண், ஆகிேயாருக்கு புகார் அனுப்பியது.

1996. இதற்குப் பிறகுதான், மாறன் சேகாதரர்களின் அசல் முகம் ெதரியத் ெதாடங்கியது. கருணாநிதி ஆட்சிையப் பிடித்தவுடன், சன் டிவி எடுக்கும், ெநடுந்ெதாடர்களுக்கு திைரப்பட நடிக நடிைகயைர மிரட்டுவதில் இருந்து, சன் டிவிக்கு விளம்பரம் தருமாறு, தனியார் நிறுவனங்கைள மிரட்டுவதில் ெதாடங்கி ேகடி சேகாதரர்களின் ஆதிக்கம் ெகாடிகட்டிப் பறந்தது. திமுக ஆட்சி என்பதால் தனியார் நிறுவனங்களும், திைரத் துைறயினரும், வாய் மூடி மவுனிகளாக இருந்தனர்.

அறிவாலயத்தில் தனது அலுவலகத்ைத ைவத்திருந்த சன் டிவி, ெமல்ல ெமல்ல, அறிவாலயத்ைதேய தன் வசம் ெகாண்டு வந்தது. அறிவாலயத்தில் ஒரு அலுவலகம் ைவத்திருந்த, ேவலூர் எம்எல்ஏ காந்திைய, தனது ெசல்வாக்ைகப் பயன்படுத்தி காலி ெசய்ய ைவத்தார் கலாநிதி மாறன்.
அழகிரி, அதிரடி அரசியல் ெசய்து தனது ெபயைர ெகடுத்துக் ெகாண்டார் என்றால், ேகடி சேகாதரர்கள், அழகிரி
ெசய்வைதப் ேபால பத்து பங்கு ெசய்தாலும் ெவளியில் ெதரியாமல் பார்த்துக் ெகாண்டார்கள். ேகடி சேகாதரர்கைளப் ேபால திமுக ஆட்சியின் அதிகாரத்ைத பயன்படுத்தியவர்கள், கருணாநிதி குடும்பத்தில் ஒருவருேம இல்ைல.

அப்ேபாெதல்லாம், இப்ேபாது ேபால ேகபிள் யுத்தம் ெபரிதாக இல்ைல. ேசனல்களும் குைறவாக இருந்ததால், ேகபிள் ெதாழில் அவ்வளவு ேபாட்டி நிைறந்ததாக இல்ைல. ஆனால், ஒரு ஆக்ேடாபஸ் ேபால ேகபிள் ெதாழிைல ேகடி சேகாதரர்கள் வைளக்கத் ெதாடங்கினர். எஸ்.சி.வி என்ற ேகபிள் விநிேயாக நிறுவனத்ைத ெதாடங்கியவர்கள் முதலில் ெசன்ைன நகரில் மட்டும் ேகபிள் விநிேயாகத்ைத நடத்தி வந்தனர். எஸ்சிவிக்கு ேபாட்டியாக ெசன்ைனயில் இருந்தது மும்ைபையச் ேசர்ந்த ஹாத்ேவ நிறுவனம். ஹாத்ேவ நிறுவனத்தின் முக்கிய சந்தாதாரர்கள் மிகப் ெபரிய

பணக்காரர்கள். வசதி பைடத்தவர்கள் இருக்கும் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் ஹாத்ேவ நிறுவனம் ெகாடிகட்டிப் பறந்தது.

96-2001ல் ஹாத்ேவைய விட்டு ைவத்த ேகடி சேகாதரர்கள், 2006ல் திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்ததும், ேகபிள் ெதாைலக் காட்சியில் தங்கள் ஏகேபாகத்ைத நிைலநாட்டினர்.

2006ல் திமுக ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்ேப, ெஜயலலிதா ஆட்சிக் காலத்திேலேய தமிழகம் முழுக்க ேகபிள் ெதாழிைல தங்கள் கட்டுப் பாட்டில் ெகாண்டு வந்தவர்கள் தான் ேகடி சேகாதரர்கள். 2006ல் திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும், பலத்ைத பிரேயாகித்து, ஹாத்ேவ நிறுவனத்ைத ெசன்ைன நகரத்ைத விட்ேட துரத்தினர். தமிழகம் முழுக்கவும், ேகபிள் ெதாழில்,

ேகடி சேகாதரர்களின் கட்டுப் பாட்டில் வந்தது. 2004ல் தயாநிதி மாறன், ெதாைலத் ெதாடர்புத் துைற அைமச்சராக ஆனதும், ேகபிள் ெதாழில் இவர்கள் கட்டுப் பாட்டில் ெகாண்டு வருவதற்கு ெபரும் உதவியாக அைமந்தது மட்டுமல்ல,
பல்ேவறு ேசனல்களில் ெசய்தி ெவளியிடாமல் இருக்க ெபரும் ெநருக்கடி ெகாடுக்க உதவியது. விஜய் டிவியில் முன்பு,

ஒரு ஐந்தாண்டுகளுக்கு முன்பு என்டிடிவி நிறுவனத்ேதாடு ேசர்ந்து தயாரித்த ெசய்திகள் ஒளிபரப்பாகி வந்தன. அந்தச்  ெசய்திகள், நடுநிைலைமயாக, மக்களிடம் நல்ல வரேவற்ைபப் ெபற்றதால், தனது அதிகாரத்ைத பயன்படுத்தி, விஜய் டிவிக்கு ெசய்திகள் ஒளிபரப்பும் அனுமதிைய பறித்தார் தயாநிதி மாறன். அப்ேபாது பறிக்கப் பட்ட ெசய்திக்கான அனுமதி, விஜய் டிவிக்கு மீண்டும் வழங்கப் படேவயில்ைல.

இது மட்டுமல்லாமல், அப்ேபாது ஓரளவு நடுநிைலேயாடு ெசய்திகைள ெவளியிட்டு வந்த, ராஜ் டிவி நிறுவனம், விசா என்ற தனது ெதலுங்கு ெதாைலக்காட்சிக்காக ஆன்ைலன் ப்ராட்காஸ்டிங் எனப்படும், ஓபி ேவைன ைவத்து, ெசய்தி ஒளிபரப்பியதாக குற்றஞ்சாட்டி, இரண்டு வருடங்களுக்கு விசா ெதாைலக்காட்சிைய ெசய்தி ஒளிபரப்ப விடாமல் தடுத்துவிட்டனர். இதற்கு முழு முதற்காரணம், தயாநிதி மாறேன… எப்படிப் பட்ட அதிகார துஷ்பிரேயாகம் பாருங்கள்.

தயாநிதி மாறன் மத்திய ெதாைலத்ெதாடர்புத் துைற அைமச்சரானேத ஒரு சுைவயான கைத. அவரின் தந்ைத
முரெசாலி மாறன் வர்த்தகத் துைற அைமச்சராக இருந்து, உலக வர்த்தக ைமய மாநாட்டில் ஏைழ நாடுகள் ெதாடர்பான நீண்ட உைரைய ஆற்றி, இந்தியாைவ ெபருைமப் படுத்தினார். ெசன்டிெமன்ட்டலாகவாவது, அந்தத் துைறைய ேதர்ந்ெதடுத்திருக்க ேவண்டும். ஆனால் இவர்கள் தான் ேகடி சேகாதரர்களாயிற்ேற… ெதாைலத் ெதாடர்புத் துைறதான்

ேவண்டும் என்று, அத்துைறைய ைகப்பற்றினர். அந்தப் ெபாறுப்ைப ஏற்பதற்கு சில நாட்களுக்கு முன், சன் டிவியின் தைலைம நிர்வாகியாக இருநதார் தயாநிதி மாறன்.

தயாநிதி மாறன் தரப்பில் ெசால்லப் படும் ஒரு முக்கிய தியரி, டிவி ேசனல்கள் ெதாடர்பாக தகவல் ஒளிபரப்புத் துைறதான் அனுமதி வழங்க ேவண்டும், என்பது. ஆனால், தகவல் ஒளிபரப்புத் துைற ஒரு ேபாஸ்ட் ஆபீஸ்தான். ஒரு ெதாைலக்காட்சி தனது ஒளிபரப்ைப நடத்துவதற்கு ஸ்ெபக்ட்ரம் தான் அடிப்பைட. அந்த ஸ்ெபக்ட்ரத்ைத வழங்குவதற்கு அனுமதி வழங்க ேவண்டியது ெதாைலத் ெதாடர்புத் துைற. இைத ைவத்துத் தான், சன் டிவிக்கு ேபாட்டியாக, உள்ள
ேசனல்கைள வளர விடாமல் ெசய்தனர்.

ஒரு உதாரணத்ைதக் கூற ேவண்டுமானால், ெஜயா ெதாைலக்காட்சி, 24 மணி ேநர ெசய்தி ேசனல் ெதாடங்குவதற்காக விண்ணப்பித்தது. இதற்காக ெஜயா ெதாைலக்காட்சி புதிய ஸ்ெபக்ட்ரம் ேகட்கவில்ைல. ஏற்கனேவ ெஜயா  ெதாைலக்காட்சிக்காக ஒதுக்கிய ஸ்ெபக்ட்ரத்ைத ேமலும் வலுவாக பயன்படுத்தேவ அனுமதி ேகட்டது. ேம 2004ல் சமர்ப்பிக்கப் பட்ட ெஜயா டிவியின் விண்ணப்பம், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் ேமலாக தயாநிதி மாறனால் கிடப்பில் ேபாடப்பட்டது.

ெஜயா டிவி நிர்வாகம் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு ெதாடர்ந்தது. நீதிமன்றத்தில் ெஜயா டிவி ேபாலேவ, ைகரளி டிவியும்ெசய்தித் ெதாைலக் காட்சி ெதாடர்வதற்காக ெகாடுத்த விண்ணப்பம், ஒரு சில நாட்களில் பரிசீலைன ெசய்யப்பட்டு ஒதுக்கப் பட்ட விவசாரமும் நீதிமன்றத்தில் சுட்டிக் காட்டப் பட்டது.

தயாநிதி மாறன் ெதாைலத் ெதாடர்புத் துைற அைமச்சராக இருந்த ேபாது நடந்த மற்ெறாரு முக்கிய நிகழ்வு டாடா ஸ்ைக ெதாடர்பானது. டாடா ேநரடியாக வட்ீ டுக்ேக ெதாைலக்காட்சி ேசைவைய வழங்கும் டாடா ஸ்ைக என்ற ஒளிபரப்ைப துவக்க உத்ேதசித்தது. இதற்கான அனுமதிைய வழங்க ேவண்டியது ெதாைலத் ெதாடர்புத் துைற அைமச்சகம். டாடா ஸ்ைக ெதாடங்க அனுமதி வழங்குவைத ெதாடர்ந்து தாமதித்தார் தயாநிதி மாறன்.


தயாநிதி மந்திரியாக இருந்த சமயத்தில், ெதாைலத் ெதாடர்புத் துைற புதிய சட்டம் ஒன்ைற ெகாண்டு வந்தது. அது என்னெவன்றால், ெதாழில்நுட்ப வளர்ச்சி காரணமாக, ெசல்ேபசியிேலேய ேநரடியாக ெதாைலக்காட்சிைய பார்க்கும் வாய்ப்பு உருவானதால், ெசல்ேபசிக்கு பயன்படும் ஸ்ெபக்ட்ரத்ைதயும், ெதாைலக்காட்சிகள் ஒளிபரப்பப் படும்

அைலவரிைசையயும் இைணக்கும் வைகயில் (Convergence) வழி வைக ெசய்யும் ஒரு சட்டம் உருவாகிறது.

இது ேபான்ற சட்டம், உருவாக்கும் அைமச்சகத்தின் அைமச்சர் தம்பி தயாநிதி மாறன். அந்த அைமச்சகம் உருவாக்கும் சட்டத்தின் விைளவுகள் என்ன என்பைத உணர்ந்து அதற்குத் தகுந்தாற்ேபால புதிய பிசினைச ெதாடங்குவது அண்ணன் கலாநிதி மாறன். எப்படி இருக்கிறது ?

நீண்டெதாைலவு அைழப்புகளுக்கான கட்டணம் 100 ேகாடி ரூபாயாக இருந்த ேபாது, அந்த கட்டணத்ைத 2.5 ேகாடியாக குைறத்தவர் தயாநிதி. இது எந்த ேநரத்தில் என்றால், ெதாைலத் ெதாடர்பு நிறுவனங்கள் நீண்ட தூர அைழப்பு வசதிைய வழங்குவதற்கு ேபாட்டி ேபாடத் ெதாடங்கிய ேநரத்தில் இவ்வாறு கட்டணங்கைள குைறத்தார். ெவளிநாடுகளுக்கு அைழக்கும் கட்டணங்கைளயும் குைறத்தார். இந்த ெதாழில் ெதாடங்குவதற்காக இருந்த பல்ேவறு கட்டுப்பாடுகைளயும் நீக்கினார். அேதாடு, ஒேர கம்பிவட இைணப்பு மூலமாக, இைணய இைணப்பு, ெதாைலேபசியில் ேபசும் வசதி உள்ளிட்ட வசதிகைள வழங்கவும் வழிவைக ெசய்தார்.

இந்த வசதிகைள உருவாக்கிய ேநாக்கேம, எஸ்சிவி மூலமாக, இேத வசதிைய சன் ெநட்ெவார்க் வழங்க ேவண்டும் என்பதற்காேவ…. தம்பி வழங்குகிறார்… அண்ணன் பயன்படுத்திக் ெகாள்கிறார். இதற்காக நாம் வாக்களித்து இவர்கைள பாராளுமன்றத்திற்கு அனுப்புகிேறாம்.

84 எப்எம் ைலெசன்ஸ் ெபறுவதற்கு விண்ணப்பித்த ேகடி சேகாதரர்கள் 67 ைலெசன்சுகைள ெபற்றார்கள். இப்ேபாது உள்ள சட்டத்தின் கீழ் 46 ைலெசன்சுைளத் தான் ைவத்துக் ெகாள்ள முடியும் என்பதால், மீதம் உள்ள ைலெசன்சுகைள விற்று விடுவார்கள்.

தம்பி தருகிறார், அண்ணன் ெபறுகிறார். டாடா, அம்பானி, பிர்லா, பஜாஜ், ேபான்ற அத்தைன ெபரிய நிறுவனங்களும்,  அரசாங்க விதிகைள வைளத்து, லஞ்சம் ெகாடுத்துதான் ெதாழில் ெசய்கின்றன என்றாலும், இது ேபால இவர்கேள அரசாங்கமாகவும், இவர்கேள ெதாழில் அதிபர்களாகவும், இவர்கேள ைலெசன்சுகைள ெகாடுத்தும், இவர்கேள, அைதப் ெபற்றுக் ெகாள்வதும், இந்தியாவிேலேய முதல் முைற என்றால் அது மிைகயாகாது.

இந்த ேகடி சேகாதரர்கள், இந்து பத்திரிக்ைகயின் பங்ைக வாங்குவதற்கு முயற்சி எடுத்தார்கள் என்ற ெசய்தி உங்களில் பல ேபருக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்கும். ேகடி சேகாதரர்கள் சன் டிவி பங்குச் சந்ைதயில் நுைழந்த காலத்தில், அதன் மூலம் வந்த ெபரிய வருவாைய ைவத்து, இந்து பத்திரிக்ைகயில் பங்ைக வாங்க முயற்சித்து, அது நிைறேவறாமல் ேபானது.

சன் டிவி உள்ளிட்டு, ேகடி சேகாதரர்கள் ெமாத்தம் 20 ேசனல்கைள பல்ேவறு ெதன்னிந்திய ெமாழிகளில் நடத்தி வருகிறார்கள். தமிழ்நாட்ைடப் ேபால, ஏகேபாகம் அங்ேக இல்லாவிட்டாலும், தமிழகத்தில் உள்ள, ெதலுங்கு, மைலயாளம், கன்னடம் ேபசும் மக்களின் ஒட்டு ெமாத்த கவனத்ைதயும் ஈர்த்து அதன் மூலம் ெபரிய வருவாைய ஈட்ட கடுைமயாக முயற்சித்து வருகிறார்கள்.

ேகடி சேகாதரர்களின் ெவற்றிக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம், வியாபார தந்திரம். ஒரு விஷயத்ைத வியாபார ரீதியாக ெவற்றி ெபற ைவக்க நூதனமான பல்ேவறு தந்திரங்கைள ைகயாளுவதில் ேகடி சேகாதரர்கள் சமர்த்தர்கள். தினகரன் நாளிதைழ வாங்கியதும், வடிவைமப்ைப மாற்றி வண்ணத்தில் ெகாண்டு வந்தேதாடு, அைத வியாபார ரீதியாக ெவற்றி ெபற ைவக்க மிகச் சிறந்த தந்திரத்ைத ைகயாண்டார்கள். தினத்தந்தி 3 ரூபாய்க்கும், தினமணி 3 ரூபாய்க்கும், தினமலர் 3 ரூபாய்க்கும் விற்றுக் ெகாண்டிருந்த காலத்தில், தினகரைன 1 ரூபாய்க்கு வழங்கினார்கள். 1 ரூபாய் என்றதும், வியாபாரம் ெகாடிகட்டிப் பறந்தது. குறுகிய காலத்திேலேய சர்குேலஷன் பல மடங்கு உயர்ந்ததும், பத்திரிக்ைக விைலைய 2 ரூபாய் ஆக்கி விட்டு இன்று தமிழகத்தின் 2வதாக அதிகம் விற்பைனயாகும் நாளிதழாக ஆக்கியிருக்கிறார்கள்.

இேத ேபால ேகடி சேகாதரர்கள் ெதாடங்கிய மாைல நாளிதழ் தமிழ் முரசு. ெசன்ைனயில் மாைலயில் பரபரப்பாக பல வருடங்களாக ெகாடிகட்டிப் பறந்த மாைல நாளிதழ்கள் மாைல முரசு மற்றும் மாைல மலர். தமிழ் முரசு ெவளியீடு ெதாடங்கியதும், தினந்ேதாறும், தமிழ் முரேசாடு இலவசமாக ஏதாவது ஒரு ெபாருைள வழங்கினார்கள். அவ்வாறு இலவசமாக வழங்கப் படும் ெபாருள்களுக்கு இவர்கள் காசு ெசலவழிக்கப் ேபாவது இல்ைல. சம்பந்தப் பட்ட ெபாருள்கைள தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் தங்கள் விளம்பரத்திற்காக இலவசமாக வழங்கும் ெபாருட்கைள இவர்கள் தமிழ் முரேசாடு வழங்கி, தங்கள் விற்பைனைய அதிகரித்துக் ெகாண்டார்கள். இது தவிரவும், குங்குமம், வண்ணத்திைர, முத்தாரம் என்று வார இதழ்கைளயும் நடத்தி வருகிறார்கள் ேகடி சேகாதரர்கள்.

இதற்கு அடுத்து ேகடி சேகாதரர்கள் இறங்கிய ெதாழில் திைரப்படத் தயாரிப்பு. இவர்கள் திைரப்படத் தயாரிப்பில் இறங்கிய பிறகு, சன் டிவி தங்கள் வியாபாரத்துக்கான எத்தைன ெபரிய அேயாக்கத்தனத்தில் ேவண்டுமானாலும்

இறங்கும் என்பது ெதள்ளத் ெதளிவாகத் ெதரிந்தது.


சன் பிக்சர்ஸ் சார்பில் எடுக்கப் பட்ட முதல் படம் ‘காதலில் விழுந்ேதன்’. அந்தப் படத்தில் ஒரு டப்பாங்குத்து பாடைல தவிர்த்து ேவறு எதுவுேம இல்ைல. மிகச் சுமாரான வசூைலப் பார்த்த அந்தப் படத்ைத சன்டிவி டாப் ெடன் திைரப்படங்களில் முதலிடத்ைத பிடித்ததாக ெதாடர்ந்து பல வாரங்களுக்கு ஒளிபரப்பியது, சன் டிவியின் ேமாசமான
ஊடக தர்மத்ைத ெவளிப்படுத்தியது.

எந்திரன் என்ற ரஜினிகாந்த் நடித்த படத்துக்காக ெபரிய பரபரப்ைப ஏற்படுத்தி, இந்தியாவுல் ஏேதா யுகப்புரட்சி நடந்து விட்டது ேபான்ற ேதாற்றத்ைத ஏற்படுத்தினார்கள் ேகடி சேகாதரர்கள். இந்தத் திைரப்படம் எதிர்ப்பார்த்தைதப் ேபால ஓடவில்ைல, விநிேயாகஸ்தர்களுக்கு நஷ்டம் ஏற்படுத்தியது என்று ஒரு ெசய்தி ேபாட்டதற்காக ெடக்கான் க்ரானிக்கிள் மற்றும் தினமணி ெசய்தித் தாள்கைள மிரட்டும் விதமாக வக்கீல் ேநாட்டீஸ் அனுப்பியவர்கள் இந்த ேகடி சேகாதரர்கள் என்பைத மறந்து விடக் கூடாது. அப்ேபாது சவுக்கும் இைதப் பற்றி கண்டித்து எழுதியது.

அடுத்ததாக ேகடி சேகாதரர்கள் இறங்கிய ெதாழில் விமான ேசைவ. ஸ்ைபஸ் ெஜட் விமான ேசைவ நிறுவனத்தில் ெபரும்பான்ைம பங்குகைள வாங்கி இன்று அந்த நிறுவனத்ைத தங்களுக்குச் ெசாந்தமானதாக ஆக்கிக் ெகாண்டுள்ளனர் ேகடி சேகாதரர்கள். சமீபத்தில் ெஜயா டிவியில் ெவளி வந்த ெசய்தி ேகடி சேகாதரர்களின் அேயாக்கியத்தனத்துக்கு ஒரு  சான்று.


 திமுக சார்பாக, வாக்காளர்களுக்கு ெகாடுக்கப் படுவதற்காக பல்ேவறு மூட்ைடகள் ஸ்ைபஸ் ெஜட் விமானத்தின் சரக்குகளாக தூத்துக்குடியில் வந்திறங்கி ேசாதைனயில் அந்தப் பார்சல்கள் ைகப்பற்றப் பட்ட ெசய்தி,  அவ்வளவாக ெவளியில் ெதரியாமல் ேபானது.

ேகடி சேகாதரர்களின் விஷமத்தனத்துக்கு ஒரு நல்ல சான்று, அரசு ேகபிள் கார்ப்பேரஷன். தினகரன் ஊழியர்கள் படுெகாைலக்குப் பிறகு, குடும்பம் பிரிந்ததும், அரசுப் பணம் சும்மாதாேன இருக்கிறது என்று கருணாநிதி அரசு ேகபிள் கார்ப்பேரஷைன ெதாடங்கினார். லஞ்சம் வாங்கி சம்பாதிக்கத் ெதரியாத உருப்படாத ஐஏஎஸ் அதிகாரியான உமாசங்கர்,  அந்த கார்ப்பேரஷனின் தைலவராக நியமிக்கப் பட்டு, மிக மிக சிறப்பான பணிைய ெசய்தார். ேகாைவ மாவட்டத்தில் முதல் முைறயாக ஒளி இைழ வடங்கைள நிறுவி, ேகபிள் மூலமாகேவ, இைணய இைணப்பு, ேகபிள் ெதாைலக்காட்சி ேபான்ற பல்ேவறு ேசைவகைள வழங்க முயற்சி எடுத்தார்.அப்ேபாது, ேகடி சேகாதரர்கள் அழகிரிேயாடு கடுைமயான யுத்தத்தில் இருந்தார்கள். அரேச அவர்களுக்கு எதிராக இருந்தது. ஆனால், ேகடி சேகாதரர்கள் சற்றும் சைளக்காமல் ரவுடித்தனத்தில் ஈடுபட்டு, கம்பி வட இைணப்புகைள இரேவாடு இரவாக அறுத்ெதரிந்தார்கள். கம்பி வட இைணப்பு ஒரு முைற அறுக்கப் பட்டால், மீண்டும் ெமாத்தமாக
புதிதாக நிறுவப்பட ேவண்டும். பல முைற இவ்வாறு அறுக்கப் பட்டு புதிதாக நிறுவப்பட்டும், மீண்டும் மீண்டும் அைத அறுக்கும் ேவைலகளில் ேகடி சேகாதரர்கள் ஈடுபட்டைத ெபாறுக்க முடியாமல் தான் உமாசங்கர், கம்பி வட இைணப்புகைள அறுப்பவர்கைள குண்டர் சட்டத்தில் ைகது ெசய்ய அனுமதி ேவண்டும் என்ற அப்ேபாைதய தைலைமச் ெசயலாளர் ஸ்ரீபதிக்கு கடிதம் எழுதினார். ஸ்ரீபதி, ெபருமாள் ேகாயில் வாசலில் பிச்ைச எடுப்பவனுக்கு இருக்கும்

சுயமரியாைத கூட இல்லாத ஒரு நபர். அவரா நடவடிக்ைக எடுப்பார் ?
அதிகாரம் இல்லாத ேபாேத இவ்வாறு ரவுடித்தனத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்றால், ேகடி சேகாதரர்களின் துணிச்சைல புரிந்து ெகாள்ளுங்கள். இது தவிரவும், ேகடி சேகாதரர்களுக்கு திமுக கட்சிைய ைகப்பற்ற ேவண்டும் என்ற கனவு உண்டு. பிரிவு காலத்தின் ேபாது, ‘மாறன் ேபரைவ’ என்ற ேபரைவைய ெதாடங்கி கட்சிக்குள் பிளவு ஏற்படுத்த முயற்சித்தவர்கள் தான் இவர்கள் என்பைத மறந்து விடக் கூடாது.

குடும்பம் பிரிவதற்கு முன்பு கூட, கட்சிைய ைகப்பற்றும் முயற்சியில் ேகடி சேகாதரகள் ஈடுபட்ேட வந்தார்கள்.

கருணாநிதிேயாடு உைரயாடிய ஒரு சமயத்தில், கலாநிதி மாறன், திமுக நிர்வாகிகள் அைனவருக்கும் ஒரு ெபாலிேரா ஜீப் வாங்கித் தர உத்ேதசித்துள்ளதாக கருணாநிதியிடம் கூறிய ேபாது தான், கருணாநிதி உஷாரானார். பிரிவு காலத்தின் ேபாது, ேகடி சேகாதரர்கள் சார்பாக, தன்னிடம் ேபச்சு வார்த்ைத நடத்த வந்த ைவரமுத்துவிடம், கருணாநிதி முரெசாலி

மாறன் தன் கண்ணின் மணிேபான்றவர் என்றும், ஒரு நாளும், தன்னுைடய நாற்காலிக்கு ஆைசப்பட்டவர் கிைடயாது
என்றும் ெசால்லியிருக்கிறார்.

ேகடி சேகாதரர்கள் சந்தித்த முதல் ெநருக்கடி, கைலஞர் டிவியின் ெதாடக்கம். கைலஞர் டிவி ெதாடங்கப் பட்ட ேபாது,
அங்ேக பணியாற்றிக் ெகாண்டிருந்த 250க்கும் ேமற்பட்ட ெதாழில்நுட்ப கைலஞர்கள், கைலஞர்கள் என ஒேர நாளில் கைலஞர் டிவிக்கு மாறினார்கள். இதற்கான முக்கிய காரணம் என்னெவன்றால், இத்தைன ேகாடிகள் சம்பாதித்தாலும்,

ஊழியர்களுக்கு கப்பித் தனமாக குைறந்த சம்பளேம சன் டிவியில் வழங்கப் படும் என்பது. கைலஞர் டிவியில் கூடுதல் சம்பளம் கிைடக்கிறது என்றவுடன், ெபரும்பாலான கைலஞர்கள் கிளம்பி விட்டார்கள்.

ேகடி சேகாதரர்களின் அராஜகம் ஒரு பக்கம் என்றால், அவர்களிடம் ேவைல பார்க்கும் நபரும் அராஜகத்தில் ஈடுபடுவது
என்பதுதான் ேவதைனயிலும் ேவதைன. சரக்கடித்து விட்டு, ெபண் விவகாரத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு சாதாரண சண்ைடைய,  ஆட்கைள கூட்டிக் ெகாண்டு ேபாய், ஒரு ஓட்டைல அடித்து ெநாறுக்கும் அளவுக்கு துணிச்சல் ெகாண்டவர்தான்.

ஹன்ஸ்ராஜ் சக்ேசனா என்ற ேகடி சேகாதரர்களின் நம்பிக்ைகக்குரிய ைகத்தடி.இந்தத் துணிச்சல் வந்ததற்கு காரணம், கருணாநிதி முதல்வர் என்பைதத் தவிர ேவறு என்ன ? அவர்களின் துணிச்சல்
ெபாய்யானது இல்ைல என்பைத நிரூபிக்கும் வைகயில், ெசன்ைன மாநகர கமிஷனர் கண்ணாயிரம், இந்த விஷயத்தில் இது வைர ஒருவைரக் கூட ைகது ெசய்யவில்ைல என்பது குறிப்பிடத் தகுந்தது.

ேகடி சேகாதரர்களின் அதிகாரமும், அேயாக்கியத்தனங்களும் தமிழகத்தில் பாயாத இடேம இல்ைல எனலாம்.
அடுத்ததாக  ேகடி சேகாதரர்கள் ரிைலயன்ஸ் ப்ேரஷ் ேபான்ற ரீட்ெடயில் வாணிபத்திலும் இறங்கத் திட்டமிட்டுள்ளனர் என்பதுதான்
ேலட்டஸ்ட் தகவல்.

Tomorrow Never Dies என்று ஒரு ேஜம்ஸ் பாண்ட் படம் வரும். அந்தப் படத்தில் வரும் வில்லனுக்கு ெதாழிேல மீடியா அத்தைனையயும் தன் கட்டுப் பாட்டில் ைவத்திருப்பது. அது எதற்காக என்றால், நாைள இந்த உலகம் என்ன படிக்க ேவண்டும், எது ெசய்தியாக ேவண்டும் என்பைத நான்தான் தீர்மானிப்ேபன் என்று கூறுவார். ஏறக்குைறய அந்த
வில்லன் ேபான்றவர்கள் தான் இந்த ேகடி சேகாதரர்கள்.

சமீபத்திய உதாரணம், அன்னா ஹசாேரவின் பட்டினிப் ேபாராட்டம். அன்னா ஹசாேர பட்டினிப் ேபாராட்டத்ைத ெதாடங்கியதிலிருந்து, ேதசிய காட்சி ஊடகங்களும், அச்சு ஊடகங்களும் இந்த  ெசய்திக்கு ெகாடுத்த

முக்கியத்துவத்ைதயும், அைதெயாட்டி, நாட்டில் உள்ள படித்த வர்க்கம் அைனத்தும் கிளர்ந்ெதழுந்ததும் நம் அைனவரும் அறிந்த ஒரு விஷயம்.

ஆனால் சன் டிவி, இது ேபான்ற ஒரு சம்பவேம நடக்காதது ேபால, வடிேவலுவின் ேபச்ைச ஒளிபரப்பிக் ெகாண்டிருந்தது என்றால், எத்தைன ெபரிய அேயாக்கியத்தனம் என்பைத நிைனத்துப் பாருங்கள். நாேட பற்றிக் ெகாண்டு எறியும், ஒரு ெசய்திைய, அந்தச் ெசய்தி ேதர்தைல பாதிக்கும் என்பதால், ெவளியிடாமல் இருப்பது எத்தைன ெபரிய துேராகம்? அேயாக்கியத்தனம் ?

ேகடி சேகாதரர்களின் மிகப் ெபரிய பலேம, எஸ்சிவி தான். இந்த எஸ்சிவியின் ெகாட்டத்ைத அடக்கினால், இவர்களின் ஏகேபாகம் தானாக முடிவுக்கு வரும். இன்று ெசன்ைனயில் என்டிடிவி இந்து, பாலிமர், ேபான்ற பல்ேவறு ெதாைலக்காட்சிகள் ஒழுங்காக ெதரியாமல் இருக்கிறது என்றால், அதற்கு ஒேர காரணம், ேகடி சேகாதரர்கள் தான்.

வருடத்துக்கு இவர்களுக்கு ஐந்து ேகாடி கட்டினால் மட்டுேம, சம்பந்தப் பட்ட ேசனல்கள் ப்ைரம் பாண்டில் ைவக்கப்
படும். இல்லெயன்றால், சுத்தமாக ெதரியாத வண்ணம் பார்த்துக் ெகாள்வார்கள்.

நான்கு வருடங்களாக அைமதியாக இருந்து விட்டு, இன்று திடீெரன கருணாநிதி குடும்பத்ைத உறித்து ெதாங்க விட்டுக்
ெகாண்டிருக்கும் விகடன் குழுமத்திலும், கணிசமான பங்குகைள ேகடி சேகாதரர்கள் வாங்கியிருக்கிறார்கள் என்பது

பரவலாக பத்திரிக்ைகயாளர்கள் மத்தியில் உலவும் ெசய்தி. திமுக குடும்பத்ைதப் பற்றி இத்தைன ெசய்திகள் ெவளியிட்டாலும், விகடன் குழுமம், ேகடி சேகாதரர்கைளப் பற்றி ஒரு வார்த்ைத கூட ேபசாமல், கவனமாக மவுனம் சாதிப்பது, இந்தத் தகவைல உறுதிப் படுத்துகிறது.

கருணாநிதி ஆட்சி வழ்ீ த்தப் பட ேவண்டியதன் அவசியம், கருணாநிதி மற்றும் அவர் குடும்பத்தினரின் அட்டூழியங்கள் மட்டுமல்ல….. ேகடி சேகாதரர்கள் என்ற ஆக்ேடாபஸ், தமிழகத்ைத கபளகீ ரம் ெசய்யாமல் இருப்பதற்காகவுேம…
Blogger Widget

6 கருத்துகள்:

 1. சிறப்பான பணி ேமன்ேமலூம் ெதாடர வாழ்த்துகிேறன்

  பதிலளிநீக்கு
 2. chance less.. fantastic news

  பதிலளிநீக்கு
 3. *Audit from I-T to commence from the SUN TV foundation date is mandatory
  *IAS officer Mr.Uma shankar was a target unnecesarily and all these had been well illustrated!!!! keep our fingers crossed to have them booked!!

  பதிலளிநீக்கு
 4. அருமையான செய்தி. தமிழக மக்கள் இதனை உணர வேண்டும். கே டி சகோதரர்களும் அவர்களின் அதிகாரத்திற்கு காரணமாக இருந்தவர்களின் சாம்ராஜ்ஜியம் அடியோடு அழிய வேண்டும். தங்கள் செய்திக்கும் அதை வெளியிட்ட தினமணி நாளிதழ் மற்றும் வலைப்பூவிற்கும் நன்றி.

  பதிலளிநீக்கு
 5. விரிவான அருமையான தெளிவான அலசல்
  நிஜமாகவே பதிவைப் படித்து அசந்து விட்டேன்
  வாழ்த்துக்கள்

  பதிலளிநீக்கு
 6. இந்தப் பதிவு 'சவுக்கு' ஆசிரியர் எழுதியது, இந்த தளத்தில் அதை நான் பதிவு செய்துள்ளேன்.

  பதிலளிநீக்கு