-->

Tuesday, March 15, 2011

எமன் வீட்டு வாசற்படி

தோழா!! படியில் நின்று பயணம் செய்யாதே!
தவறி நீ கீழே விழுந்தால்;
உன்னக்கு கைகொடுத்து தூக்க எமன் காத்துக்கொண்டிருக்கிறான்.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...